Help mee!

Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Stichting Kwasa, gevestigd aan de Aagje Dekenstraat 8, 2642 BG Pijnacker, tel: 06 - 304 193 36, e-mail: info@kwasa.nl, KVK nr. 27326558, fiscaal nummer: 819914083.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stichting Kwasa zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Voordat de overeenkomst gesloten kan worden, dient u akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door Stichting Kwasa schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Stichting Kwasa zijn vrijblijvend en Stichting Kwasa behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld indien sprake is van publicatie- en/of typefouten. Indien u door een dergelijke correctie zou worden benadeeld, heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling, tenzij het om een prijsverhoging gaat die het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stichting Kwasa. Stichting Kwasa is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van uw bestelling te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stichting Kwasa dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling, eventueel onder het stellen van nadere voorwaarden.
2.3 Zodra uw bestelling door ons ontvangen is, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling.
2.4 Stichting Kwasa levert geen alcohol bevattende producten aan personen die jonger zijn dan 16 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

Artikel 3. Levering

3.1 Alle prijzen op onze website zijn in Euro. Aangezien Stichting Kwasa door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), heft Stichting Kwasa geen BTW op de wijn. De koper heeft dan ook geen recht op een eventuele teruggave van BTW. Tevens komt het met de aankoop gemoeide bedrag niet in aanmerking als fiscaal aftrekbare gift. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de actieperiode en zolang de voorraad strekt.
3.2 Bij een afname vanaf 4 dozen wijn berekenen wij geen verzendkosten. Hieronder rekenen wij €12,10 voor een levering op een adres in Nederland, met uitzondering van de waddeneilanden. Binnen de regio Den Hoorn, Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Zevenhuizen, Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs of Bergschenhoek kan franco aan huis worden geleverd bij minimale afname van 12 flessen. Prijzen voor het bezorgen op de waddeneilanden en in het buitenland zijn op aanvraag.
3.3 Stichting Kwasa streeft ernaar om een bestelling uiterlijk binnen 7 werkdagen te leveren. Is dit niet mogelijk (bijvoorbeeld als bestelling tijdelijk niet op voorraad is) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht.
3.4 Indien een door u bestelde wijn niet op voorraad is, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. In dat geval wordt de wijn vervangen door een minstens gelijkwaardige wijn en zullen wij vooraf contact met u opnemen. U bent in dit geval gerechtigd de bestelling te annuleren.
3.5 Stichting Kwasa is niet aansprakelijk voor een eventuele schade als gevolg van een overschrijding van de opgegeven indicatieve leveringstermijn.

Artikel 4. Betalingen

4.1 U kunt betalen op de volgende manieren: in geval er wijn via de webshop wordt gekocht, vindt de betaling plaats met Ideal, in geval van verkoop tijdens wijnproeverij en/of evenementenverkoop wordt een vooruitbetaling op rek. nr. 1452.07.722 t.a.v. Stichting Kwasa gevraagd. Uitlevering van de bestelde wijnen geschied pas na ontvangst van de betaling van de bestelde wijn.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas naar u over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Stichting Kwasa verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan de transporteur aan u over. In het geval de transporteur de wijnen niet bij u af kan leveren zal hij een bericht achter laten voor u.
5.2 U heeft de plicht om bij aflevering te contoleren of de geleverde producten beantwoorden aan hetgeen besteld is. Mocht de afgeleverde producten niet overeenkomen met de bestelling of mocht één of meerdere producten beschadigt zijn, dan dient u Stichting Kwasa binnen drie werkdagen na aflevering van de bestelling per e-mail (info@kwasa.nl) en gemotiveerd op de hoogte te stellen.
5.3 Indien is aangetoond dat de producten inderdaad niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stichting Kwasa de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 6. Retourneren

6.1 Een bestelling (of een deel daarvan) mag u binnen 7 werkdagen na ontvangst retourneren zonder opgaaf van redenen. Het is alleen mogelijk om wijn in de originele, ongeopende doos te retourneren. De retourzending dient vooraf per e-mail aan Stichting Kwasa te worden gemeld (info@kwasa.nl).
6.2 Bij retourzending zijn de verzendkosten voor uw eigen rekening. U kunt de wijn zelf in de ongeopende doos sturen naar het volgende adres: Aagje Dekenstraat 8, 2642 BG Pijnacker, t.a.v. Stichting Kwasa.
6.3 Na ontvangst van de retour gezonden bestelling ontvangt u van Stichting Kwasa per e-mail een creditfactuur en krijgt u een eventuele reeds gedane betaling teruggestort.
6.4 Flessen die geopend of beschadigd worden geretourneerd worden niet door Stichting Kwasa voor ontvangst geaccepteerd en niet aan u gecrediteerd.

Artikel 7. Privacy

7.1 Voor de verkoop heeft Stichting Kwasa uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en evt. een juist bank- of gironummer nodig. Wij gebruiken deze informatie voor facturering van uw bestelling en, indien nodig, om contact met u op te kunnen nemen. Stichting Kwasa respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Stichting Kwasa zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, met uitzondering van derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op per e-mail: info@kwasa.nl.

Rode wijn

Producent Cape Zebra
Jaar 2022
Druif Pinotage

> meer info

1,69
6,95

Winkelwagen

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Stichting Kwasa • Brilduiker 9 • 2643 MJ Pijnacker • info@kwasa.nl • KvK: 27326558

doneren kan via: